عضویت ورود

مقالات | مقالۀ نظری

اینجا نیویورک سیتی است

عکاس خیابانی با خلق و خوی و شخصیت من به خوبی جور در می‌آید. من عاشق طبیعت خوانگیخته و غیر قابل پیش‌بینی این شاخۀ عکاسی هستم. هیجان انگیز است که با یک دوربین پایم را از در بیرون بگذارم، بدون اینکه بدانم باید به چپ بروم یا به راست؟ به بالای شهر بروم یا به مرکز شهر؟ عدم اطمینانی که در سر پیچ بعدی نهفته است، مرا به جلو می‌راند. من به گونه‌ای بسیار ادراکی عکس می‌گیرم؛ از این رو باید همیشه انتظار واقعۀ بعدی را داشته باشم و خوش اقبالی دوست من است.

 اینجا نیویورک سیتی است عکس و متن : استن راچر ترجمه قدس ایران هدایتی مأخذ: نشریه لنزورک شماره ۹۷ از آنجایی که مجذوب رفتار  آدم‌های هستم، همیشه از تماشای مردمی که ...
گاهی به عکس‌های احسان تحویلیان

گاهی به عکس‌های احسان تحویلیان

نگاهِ مدوسا[1] نگاهی به عکس‌های احسان تحویلیان، گالری آپادانا، اصفهان علیرضا ارواحی اشیای پیرامون به چیزی آگاه نیستند، ولی در خود یادهایی را نهان و حافظه‌ای به‌اندازة عمرشان ...