عضویت ورود

آشنایی با عکاسان | پیشکسوتان عکاسی

آشنایی با یک عکاس ایرانی

هنر دینی در جامعه ما، هنر نوپائی است بیست و دومین پاتوق هنری، با عنوان "عکاسی آئینی" توسط محمد مهدی رحیمیان، عضوهیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی، صنعتی. معماری ایران وعضو انجمن عکاسان ...