عضویت ورود

تاریخ عکاسی | تاریخ عکاسی

عکس قاجاری و پس‌زمینه قاجاری

عکس قاجاری و پس‌زمینه  قاجاری  نسرین معصومی بدخش در ارتباط با عکاسی دورۀ قاجار تحقیقات بسیاری از منظرگاه‌های مختلفی انجام شده است که اکثراً ...
بررسی تأثیر عکاسی بر نقاشی و نقاشی بر عکاسی در دورۀ قاجار

بررسی تأثیر عکاسی بر نقاشی و نقاشی بر عکاسی در دورۀ قاجار

بررسی تأثیر عکاسی بر نقاشی و نقاشی بر عکاسی در دورۀ قاجار نقاشی ایرانی در اواخر دورۀ صفوی تحت‌تأثیر نقاشی اروپایی قرار گرفت. ژرفانمایی وبه کارگیری سایه- روشن و واقع‌گرایی ...
ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر

ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر

 ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر ▼نوشته: ویکی گلدبرگ و رابرت سیلبرمن ترجمه: مستانه حسینی زاد مأخذ: کتاب عکاسی در آمریکا، یک قرن از ...
نظارت، و عکس به عنوان مدرک

نظارت، و عکس به عنوان مدرک

نظارت و عکس به عنوان مدرک ▼ نوشته: ویکی گلدبرگ و رابرت سیلبرمن ترجمه: مستانه حسینی زاد مأخذ: کتاب عکاسی در آمریکا، یک قرن از تصاویر تقریباً از لحظهٔ ...
تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ های خارجی

تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ های خارجی

اگرچه تا به امروز در کشف داگرئوتیپ ایرانی موفقیتی حاصل نگردیده است، اما وجود تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ‌های خارجی و کشف نکته‌های ثبت شده در ارتباط با ایرانی و داگرئوتیپ در تألیف‌ها و نشریه‌های ...
تأثیرات فرهنگی ایران در ابداع عکاسی «کالوتیپ»

تأثیرات فرهنگی ایران در ابداع عکاسی «کالوتیپ»

«ویلیام هنری فاکس تالبوت W.H.F.Talbot» ابداع‌کنندهٔ شیوهٔ عکاسی «کالوتایپ» (عکاسی روی کاغذ)، یکی از دانشمندان و شرق‌شناسان برجستهٔ قرن نوزدهم انگلستان بود. وی هم‌چنین آشنا به زبان هیروگلیف، ...
1 2